نسخه سانترال

مناسب برای : برای تمام مشاغلی که می خواهند از دستگاه سانترال خود تمامی گزارشات تماس های ورودی و خروجی خود را دریافت کنند

قیمت : 4500000 ریال

اين نـرم افزار قـابليت بـررسي تمـاسهاي ورودي از طريق شمـاره هاي همراه به

سانترال شرکتها را دارا مي باشد.

بـديـن معنـا که در مورد تمـاسهاي موفقيت آميز امکان ارسال پيـام مشخص و در

مـورد تماسهـاي پاسخ داده نشده امکان ارسال يک پيـام ديگـر و همچنيـن ارسال

شماره همراه مورد نظر به گوشي مديريت شرکت را دارد.

به عنوان مثال:

مي توان سيستم را به نحوي تنظيم نمود که در مورد تمـاسهاي موفق از تمـاس

گـيرنـده تشکـر نمـوده و اطـلاعـاتي در مـورد شـرکت را ارسـال نمـايـد و در مـورد

تـمـاسهـاي نا موفـق ضمن عرض پـوزش از تمـاس گـيرنـده ،ساعـات کار شـرکت

و شماره هاي ديگر را اعلام نمايد.

ارسال پيامک تکی
صندوق پبامک هاي دريافتي
دفترچه تلفن
پیگیری وضعیت پيامک ها
گزارش ورود و خروج
ليست سياه
ثبت کلیه تماس ها (ورودی و خروجی )
ارسال پیام تشکر برای تماس ها
گزارش گیری کامل تماس ها
امکان تعریف نامحدود متن های ارسالی
امکان انتفال اطلاعات تماس های ورودی